Contacte

Modalitats d'estada de l'alumne a l'empresa en la FP DUAL

Existeixen dos modalitats d'estada de l'alumne a l'empresa: contracte laboral i beca

CONTRACTE LABORAL

Qualsevol tipus de contracte, a determinar per l'empresa. El més adient és el contracte de formació i l'aprenentatge

  • Edat màxima: 30 anys
  • Durada: mínim 1 any màxim 3 anys
  • Jornada: 40 hores setmana (que inclou la formació realitzada al centre educatiu amb un mínim del 25% de la jornada el primer any)
  • Bonificacions a la SS: 100% de les quotes per empreses de menys de 250 treballadors; 75% per empreses més grans. En cas de posterior contractació indefinida, reduccions de fins a 1800 E/any durant 3 anys.
  • Retribució: segons normativa, a acordar. Referència mínima: salari mínim interprofessional

BECA

L'empresa gestiona l'alta a la SS com a becari i realitza la compensació econòmica a l'alumnat. Cal signar un acord amb les activitats formatives a realitzar segons el model establert

  • Durada: mínim 2 mesos i màxim de 10 mesos dins d'un curs amb possibilitat d'una pròrroga
  • Retribució: a acordar entre l'empresa i el titular del centre