Contacte

L'empresa i la FP DUAL

Des de fa temps moltes empreses han reivindicat la necessitat de recuperar el model laboral de l'aprenent. El nou model col·laboratiu entre empresa i escola que representa la formació professional en alternança i dual, permet recuperar aquesta figura amb molts avantatges i valors afegits doncs l'alumne s'incorpora al treball amb un bagatge de coneixements adquirits, directament relacionats amb el perfil professional de l'empresa.

La nova proposta de formació dual a Catalunya, regulada per la Resolució ENS/1204/2012 de 25 de maig, ofereix un model consensuat de formació que permet la participació activa de les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

Aquest procés d'aprenentatge prèviament consensuat amb el centre, i que sempre és com a mínim un terç del total de continguts de cada cicle objecte d ela formació dual, garanteix un mínim de 970 hores d'estada de l'alumne a l'empresa , en qualitat de treballador, amb tots els drets i deures que això comporta per les parts. El centre i l'empresa pacten els continguts que l'alumne aprendrà en el centre de treball ajustant-los a les necessitats i perfils del lloc de treball pel que es forma i que ocuparà en el futur.

La signatura d'un conveni entre les parts garantirà el compliment dels pactes i acords fixats.

Els seguiment de tot el procés corre a càrrec dels tutors d'empresa i centre prèviament designats i que garantiran el compliment del conveni.