Contacte

Preguntes més freqüents

Si no trobeu la resposta adequada a la vostra demanda, us respondrem personalment.

General

 • Què és la formació professional en alternança dual?

  El conjunt de les accions i iniciatives formatives, mitxes de treball i formació, que tenen per objecte la qualificació dels treballadors en regim d'alternança de l'activitat laboral en una empresa, amb la activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional.

 • En quins països s'aplica aquest model formatiu?

  Àustria, Dinamarca, Alemanya, Suïssa.

 • Quines són les característiques de l'FP dual a alemanya?

  La persona interessada s'adreça a l'empresa. Un cop contractada, l'empresa ofereix la formació al treballador/a, que es completa amb la formació d'un centre educatiu associat. Les cambres supervisen aquest procés i validen la formació.

 • Quines són les característiques de l'FP Suïssa?

  El model FP dual és absolutament majoritari, amb un paper rellevant de l'empresa . S'obté un certificat oficial que permet inserir-se al món laboral o seguir estudiant el Batxillerat Professional, per accedir posteriorment a les Escoles Superiors de FP o a les universitats tècniques. La formació és finançada entre la confederació, el govern regional -cantó- i les empreses. Les pràctiques són remunerades i el 80%de l'alumnat que finalitza FP és contractat per la mateixa empresa on va realitzar les pràctiques.

 • Pot aplicar-se tant al grau mitjà com al grau superior?

  Sí.

 • Pot aplicar-se a qualsevol família i especialitat professional?

  En principi sí, tot i que hi ha famílies professionals o especialitats que compten amb un major interès per part del sector empresarial per col·laborar amb la FP Dual.

 • Hi ha especialitats més aptes que altres per a la formació dual?

  Totes les especialitats són aptes. En un moment concret, pot haver especialitats en les quals el teixit empresarial sigui més propens a col·laborar amb la FP dual, tenint en compte les seves necessitats de personal format a mida, escassetat de personal preparat, recanvi generacional, etc. Tradicionalment els cicles formatius industrials han sigut representatius de la formació professional dual.

 • Com està regulada a Catalunya?

  RD 1529/2012 de 8 de novembre.

  Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial"

 • Quantes hores setmanals pot representar la formació en el centre més l'activitat en l'empresa?

  Com a criteri general, es recomana no sobrepasar les 40 h/setmanals.

 • Beca o contracte?

  Es pot emprar la forma de beca o el contracte en el cas de la formació professional en alternança dual, mentre que en alternança simple només es pot desenvolupar sota la forma de contracte.

 • Com es formalitza el compromís de l'empresa?

  Mitjançant el conveni de col·laboració i l'acord d'organització del cicle formatiu.

 • Quins són els elements que han de constar en el conveni?

  • Identificació de les parts.
  • Règim d'alternança.
  • Compromisos del Departament d'Ensenyament.
  • Compromisos de l'empresa.
  • Actuacions del centre educatiu.
  • Organització anual de l'alternança i pla d'activitats.
  • Comissió de seguiment del conveni.
 • Qui ha de signar el conveni?

  Els representants legals de les empreses col·laboradores i de la titularitat del centre educatiu.

 • A qui cal informar del conveni i qui té l'obligació de fer-ho?

  Els centres educatius depenents del departament d'Ensenyament enviaran als SSTT o al Consorci d'Educació de Barcelona una proposta de conveni que adjuntaran a la corresponent sol·licitud. La resta de centres adjuntaran a la sol·licitud una còpia signada del conveni/s.

 • Què és la beca de formació?

  Una gratificació que rep l'alumne com a compensació a les despeses de transport, manutenció, i en concepte d'ajut als estudis.

 • Comporta una relació laboral?

  No. Només tenim una relació laboral quan l'estada a l'empresa es faci sota una modalitat de contracte.

 • Ha de subjectar-se a una determinada modalitat el contracte laboral?

  No, si bé es recomana el contracte per a la formació i l'aprenentatge. També pot ser recomanable el contracte laboral a temps parcial vinculat a la formació.

 • En cas de beca, quin és l'import mínim recomanat de l'aportació empresarial d'ajut a l'estudi?

  El valor de l'IPREM (Indicador de Públic de Renda d'Efectes Múltiples) anual.

 • S'utilitza com a referència l'IPREM de 12 pagues o el de 14 pagues?

  S'utilitza l'IPREM en còmput mensual, que actualment s'eleva a 532, 51€

 • Com s'actualitza l'import de l'IPREM?

  El seu valor s'actualitza anualment en els PGE.

 • És ara un bon moment per promoure la formació dual a Catalunya?

  Sí. Ara és el moment!!. Les empreses valoren cada vegada més la formació dels seus treballadors, com un actiu a tenir em compte, i els centres educatius el treballar conjuntament amb el teixit empresarial per a la millora de la FP i de la inserció laboral de l'alumnat.

 • El teixit empresarial català permet l'expansió de la formació dual?

  Sí. S'estan fent col·laboracions satisfactòries amb tots tipus d'empreses: grans, mitjanes, petites...

 • Es pot tenir una FP Dual (mateix conveni) amb empreses de Catalunya i amb empreses estrangeres?

  Si totes les parts hi estan d'acord, sí.

 • Es pot fer FP Dual amb empreses estrangeres?

  Sí.

 • Hi ha unes dates específiques per formalitzar les sol·licituds de formació dual?

  No, es poden formalitzar al llarg de tot el curs.

Pujar

Centres formatius

 • Afecta a plantilles?

  No afecta. Mateixos recursos que amb la modalitat ordinària. Cal alliberar d'hores presencials a l'Institut al professorat que faci el seguiment.

 • És difícil d'organitzar en el centre?

  Comptant amb les instruccions i orientacions i seguint les indicacions del Servei de suport a la FP dual, es pot organitzar de forma pautada.

 • És obligat fer l'oferta dual?

  No. Tan sols les propostes (cicles i territoris) que els centres i serveis territorials valorin com viables.

 • És possible fer alternança simple amb un alumne que nomès té pendent la FCT ?

  Sí, però hauriem d'anar amb compte, perquè si fan contracte de formació, l'empresa no es podrà justificar el 25% del temps de feina com a estudis del cicle, perquè ja els havia cursat. Si ho fan amb beca, s'ha d'anar amb molt de compte amb el concepte de matrícula de l'alumne, perquè si perd la condició d'alumne ja no pot ser "alumne becat". Una altra opció (crec que és la més senzilla i no cal fer conveni ni addendes...) és que faci l'FCT i quan aprovi que faci la beca per titulats o el contractin en pràctiques.

 • Quins límits horaris té l'alumnat per la realització de l'alternança a l'empresa. Poden anar-hi en horari fora de l'acordat?

  Referent a la relació amb beca, cal tenir cura que l'alumnat faci activitats formatives dins els mateixos límits que l'FCT, tot i que es poden autoritzar fins a 8 hores diàries. Pel que fa referència a les limitacions horàries, no es pot realitzar activitat en horari nocturn (de les 22.00 a les 06.00 hores).

 • L'alumnat que fa dual pot convalidar mòduls/UFs que tenen hores que es desenvolupen a l'empresa?

  El procediment no és la convalidació, sinó el seguiment i avaluació del procés formatiu que està desenvolupant a l'empresa.

 • Tenim alguns alumnes de més de trenta anys que estan fent la formació dual amb beca.
  Aquests alumnes no tenen l'assegurança escolar, estan coberts per l'empresa o bé s'ha de fer una assegurança privada?

  Pel que fa referència a les assegurances d'alumnes més grans de 28 anys, des dels centres se'ls ofereix la possibilitat de contractar una assegurança privada que cobreixi els incidents que puguin tenir lloc en els tallers propis de l'institut i instal·lacions així com durant la FCT.

  Pel que fa a l'empresa amb la beca formativa, al donar-los d'alta a la seguretat social, les contingències professionals ja les té cobertes, segons l'art. 3 del RD 1493/2011 l'acció protectora serà la corresponent al Règim General de la Seguretat Social.

 • Com es determina el pla d'activitats d'aprenentatge de l'alumne en l'empresa?

  A partir de l'anàlisi dels llocs de treball, l'equip docent del centre educatiu, amb l'assessorament de les persones tècniques en curriculum de la DGFPiERE, fa una proposta d'activitats que es consensua en el marc de la comissió de seguiment del conveni.

 • El centre docent fa el seguiment de l'activitat de l'alumne en l'empresa?

  Es recomana mantenir un contacte mensual amb l'empresa, i es realitzen tots aquells contactes de seguiment que siguin necessàris entre les persones tutores del centre educatiu i de l'empresa.

 • Com s'avalua l'activitat de l'alumne en l'empresa?

  El centre educatiu facilitarà les eines i/o graelles per tal de recollir la informació necessària per a realitzar les valoracions. Està previst que es pugui gestionar a través del qBID

 • Tots els alumnes del grup escolar han de participar en la formació dual?

  L'alumnat que no pugui participar en l'alternança, pot completar els seus estudis amb activitats organitzades pel centre educatiu.

 • Hi ha diferència en el seguiment per part del centre de l'alumne acollit amb beca o amb contracte?

  La diferència es troba en funció de la modalitat d'alternança simple o dual, no amb la modalitat d'estada en l'empresa

 • Té el centre docent l'obligació de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i assistència sanitària dels alumnes de formació dual?

  Els alumnes menors de 28 anys estan coberts per l'assegurança escolar obligatòria. Pels alumnes majors de 28 anys l'obligació és informar als alumnes dels riscos, per tal de contractar una assegurança privada.

  L'empresa procedirà a donar d'alta als alumnes en la Seguretat Social.

 • Què ha de fer el centre docent per transformar un grup ordinari en un grup dual?

  Concretar la col·laboració amb les empreses i demanar la sol·licitud corresponent a través dels SS TT o del Consorci d'Educació de Barcelona.

 • Si un centre sostingut amb fons públic transforma un grup ordinari en un grup dual, obtindrà més o menys recursos de l'administració?

  Obtindrà els mateixos recursos.

 • Si encara no s'ha signat el conveni amb l'empresa, l'assegurança escolar cobreix als alumnes en FP en alternança?

  La formació en alternança s'inicia en el moment que s'ha assolit el compromís de l'empresa, i per tant l'alumne es donat d'alta a la Seguretat Social ja sigui sota la forma de beca o contracte.

 • Quin és el criteri de selecció d'alumnes, quan l'oferta d'alumnes supera a la demanda de les empreses?

  Els centres fixaran de comú acord amb les empreses, el perfil dels alumnes que s'integraran en la formació professional dual, en funció del seu rendiment acadèmic l'equip docent pot establir quin alumnat no es pot incorporar a la formació en alternança.

 • Quin % alumnes/grup en Dual és acceptable si el 100% no és possible?

  És aplicable la formació en alternança dual per qualsevol percentatge d'alumnes. Si bé, en el cas que afecti a un nombre molt petit d'alumnes, s'aconsella començar per l'alternança simple, fins augmentar el nombre d'alumnes.

 • Es pot disposar de propostes concretes de què i què no (quins mòduls/unitats formatives), poden passar-se al currículum de dual

  S'estan elaborant unes instruccions reguladores de la formació en alternança simple i dual, en elles es detallarà com a criteri general tot allò que pot i no pot passar-se al currículum dual.Poden passar-se les hores de FCT (tret de les primeres 80-100 h.), les hores de lliure disposició, les hores de projecte que sobrepassen les 33 h. d'obligada realització al centre, i les hores directament relacionades amb els ensenyaments recollits en una UF, mòdul o crèdit que es desenvoluparan en l'estada a l'empresa, sempre que s'asseguri l'assoliment dels continguts i objectius recollits en el currículum.

 • Quin és el paper del tutor en la FP Dual?

  El tutor del centre fa un seguiment i avaluació de les activitats desenvolupades per l'alumne en l'empresa.Alhora donarà suport i formació al tutor de l'empresa i desenvoluparà coordinadament amb ell, l'avaluació de l'alumne.

 • Pot fer-se tota una UF, un mòdul al 100% a l'empresa?

  Està pendent de concretar en les instruccions reguladores, si bé amb caràcter general pot fer-se una UF, un mòdul o un crèdit al 100% en l'estada a l'empresa si s'assegura l'assoliment dels continguts i objectius curriculars establerts en la corresponent UF, mòdul o crèdit.

 • Un centre que no té la ISO, pot fer Dual?

  Sí.

 • Si un interí s'involucra en un projecte de FP Dual i es desenvolupa aquest projecte, es pot reclamar?

  Dependrà de la seva situació administrativa i de la normativa reguladora de la provisió de places docents.

 • Els resultats de l'aprenentatge són iguals en la formació ordinària i en la formació dual?

  Entenent que es fa referència a l'aprofitament de l'alumnat, resultats acadèmics i inserció laboral, els resultats són més òptims en la formació dual a causa de la motivació de l'alumnat per estar en contacte amb l'empresa i inserir-se, el fet de que l'alumnat es forma a l'institut i "treballant" a l'empresa i el contacte permanent entre empresa i centre educatiu que facilita el procés d'aprenentatge de l'alumant.

 • Si el centre no disposa de suficients empreses, pot formalitzar la sol·licitud de formació dual?

  Sí, amb posterioritat pot ampliar el nombre d'empreses que s'incorporaran al projecte

Pujar

Empreses

 • En què consisteix el compromís de l'empresa?

  Principalment:

  • Destinar estades a l'empresa per garantir que el nombre d'alumnes establert per la comissió de seguiment
  • Disposar d'una avaluació de riscos específics del lloc o llocs d'estada a l'empresa que hagi d'ocupar l'alumnat.
  • Realitzar una aportació econòmica d'ajut a la formació a través de contracte o beca
  • Incloure l'alumnat que formalitzi la beca de formació en el règim general de la Seguretat Social
  • Col·laborar amb el professorat del centre educatiu en el seguiment de l'alumnat a l'estada a l'empresa i en l'avaluació dels aprenentatges assolits.
  • Facilitar a les persones responsables de l'alumnat en l'empresa, la formació necessària per poder garantir un correcte seguiment.
  • Mantenir, durant el temps acordat per la comissió de seguiment en l'organització anual de l'alternança, la distribució establerta de la formació a l'Institut i a l'empresa per possibilitar la seva alternança.
 • És apte qualsevol modalitat de contracte laboral per fer la formació dual?

  Sí (tenint en compte la durada i requisits del contracte).

 • Té l'empresa obligació de contractar els alumnes un cop finalitzat el seu període formatiu?

  No. Encara que sovint, quan necessita personal qualificat i format contracta aquells alumnes que ja coneix, que ja ha format i que ja té en borsa.

 • L'empresa haurà d'impartir classes teòriques?

  No. Si bé té la posibilitat de fer-ho.

 • Quins beneficis podrà obtenir l'empresa?

  Poder intervenir en l'organització del cicle formatiu i en el seguiment i avaluació. Tenir "futurs"treballadors formats en els procediments i segons la cultura d'empresa.

 • Quines són les funcions del tutor de l'empresa?

  Planificar les tasques a realitzar per l'alumnat-aprenent, d'acord amb el pla d'activitats pactat. Fer el seguiment dels aprenentatges i col·laborar amb la persona tutora del centre educatiu en les valoracions corresponents.

 • Cal una formació per actuar com a tutor d'empresa?

  Els centres educatius oferiran una formació bàsica i donaran la informació necessària a les persones tutores de l'empresa per tal de poder desenvolupar la seva tasca de col·laboració formativa.

 • Què pot fer l'empresari si algun alumne no té l'actitud adequada?

  Contactar amb la persona tutora del centre educatiu i establir les estratègies per reconduir la situació.

 • Com pot l'empresari començar amb la formació dual?

  Els SS TT i el Consorci d'Educació de Barcelona, podran informar a les empreses interessades i valorar la viabilitat dels projectes de formació dual.

 • Quines són les característiques (durada, jornada, salari...) del contracte per a la formació i l'aprenentatge?

  • Durada mínima 1 any i màxima 3 anys. (tret de regulació per conveni col·lectiu).
  • Jornada a temps complert (25% de la jornada durant el primer any adreçada a formació).
  • Remuneració mínima: SMI (tret de regulació per conveni col·lectiu)
 • Quins avantatges té per a l'empresa aquest tipus de contracte?

  Possibilitat de gaudir de reduccions en les quotes a la Seguretat Social.

 • Hi ha restriccions a l'horari laboral de l'alumne (torns, nocturn, etc.)?

  El temps total en alternança (temps a l'empresa i al centre educatiu) no superarà les 8 hores diàries ni les 40 setmanals. En el cas de beca, les limitacions són les mateixes que les establertes en l'FCT.

 • Si el treballador contractat és menor d'edat, hi ha activitats restringides?

  Totes les que estableixi la normativa laboral.

 • Té l'empresari obligació de fer alguna aportació econòmica al centre docent per tal d'acollir alumnes de formació dual?

  No. El que sovint es fa i a l'empresa li interessa fer-ho, és facilitar maquinària i material propi per treballar-hi a les aules/tallers del centre docent.

 • Quins són els costos per a l'empresa de la formació dual?

  Els associats a l'acolliment de l'alumne en formació. Dependrà de la forma que prengui aquest acolliment: beca formativa o si és contractat laboralment

 • L'alumne becari ha d'estar d'alta en la seguretat social?

  Sí. Tal com recull el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre

 • Amb els becaris cal observar totes les normes de prevenció de riscos laborals?

  Sí. Tal com recull el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, tenint en compte que es tracta en aquests aspectes al becari com assimilat a treballador per compte al·liena.

 • Quí imparteix la formació específica en prevenció de riscos?

  Abans de començar el periode d'alternança, l'alumnat haurà cursat la unitat formativa corresponent a Prevenció de Riscs Laborals (nivell bàsic). L'empresa, en el seu pla d'acollida, oferirà a l'alumnat la informació sobre els riscos i la formació i els mitjans de protecció corresponents al lloc de treball que ocuparan.

 • Empreses que han presentat un ERO poden acollir alumnes en situació d'alternança?

  En principi sí, si bé dependrà dels termes recollits en l'ERO i en el cas que s'opti per un contracte de formació i aprenentatge que mai s'ocupi un lloc de treball que hagi estat objecte d'amortització.

 • Poden ser considerats alumnes en alternança extreballadors de la mateixa empresa?

  Podríen ser-ho si són contractats de nou, o bé objecte d'una beca formativa, per desenvolupar una estada formativa en un lloc de treball diferent al que ocupaven abans.

 • Quin és el cost per hora d'un alumne en formació dual amb beca?

  Aproximadament 3,55 €/h. (inclosa remuneració i Seguretat Social).

 • Quin és el cost per hora d'un alumne en formació dual amb contracte en formació?

  Aproximadament 4 €/h. (inclosa remuneració i Seguretat Social), amb bonificació de les cotitzacions a la Seguretat Social segons el nombre de treballadors de l'empresa.

 • Empreses que han realitzat acomiadaments per raons objectives, declarats improcedents, poden acollir alumnes en alternança?

  Sí, tenint en compte que els alumnes no estaran desenvolupant la seva estada en el mateix lloc de treball que hagi estat objecte de l'amortització.

 • Els avantatges en les quotes de cotització a la seguretat social pels contractes de formació i aprenentatge, són d'aplicació directa o l'empresa ha d'avançar les cotitzacions?

  Són d'aplicació directa ja que es tracten de reduccions.

 • Quina documentació hem de tenir al centre de treball, en el cas d'atendre una visita de la Inspecció de Treball?

  El conveni de col·laboració signat amb el Departament d'Ensenyament, el contracte de treball de l'alumne o l'acord formatiu sota la modalitat de beca formativa i els documents d'alta de l'alumne a la Seguretat Social, a més a més, de la resta de documentació que estableix la legislació laboral vigent.

Pujar

Alumnat

 • Quins beneficis implica l'FP dual?

  Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l'ocupabilitat.

 • L'alumne ha de buscar l'empresa on fer la formació dual?

  En principi el centre educatiu quan ofereix la formació professional en modalitat dual ja te empreses col·laboradores, però l'alumnat pot proposar altres empreses que, si és considera adient, s'integrarien en el projecte amb la signatura d'una addenda al corresponent conveni de col·laboració.

 • Com es seleccionen els alumnes que hi participen?

  La comissió de seguiment del conveni consensua els criteris generals per a l'accés de l'alumnat a l'alternança a l'empresa. Aquest criteris han de tenir un component formatiu.

 • Quines formes pot prendre la meva estada a l'empresa?

  Pot ser contractat o bé rebre una beca formativa.

 • Beca o contracte?

  Millor l'opció de contracte, per la condició de treballador de l'alumne, per un major compromís de les empreses, pels avantatges i bonificacions a les empreses i pels avantatges per l'alumnat

 • La beca de formació implica una relació laboral?

  No. Es tracta d'una beca formativa que cobreix les despeses de desplaçament, manutenció i formació de l'alumne.

 • Quins avantatges té per al treballador el contracte de formació i aprenentatge?

  Compaginar l'activitat laboral amb la formativa.

 • És compatible la prestació contributiva per atur, amb la percepció de la beca?

  No, és incompatible. La TGSS quan dona d'alta a l'alumne al règim de la Seguretat Social com a becari, automàticament deixa sense efecte qualsevol altra situació.

 • És compatible la percepció de subsidis socials amb la beca?

  Depèn del tipus de subsidi i de la renda de la unitat familiar. En tot cas, l'import de la beca, s'afegirà a la quantitat d'ingressos de la unitat familiar.

 • Si un alumne té contracte per a la formació i l'aprenentatge, pot demanar que el centre docent li certifiqui la formació rebuda?

  Sí.

 • Puc ser alumne en formació en alternança en l'empresa familiar?

  Sí.

 • Si tinc un contracte a temps parcial en una empresa, puc paral·lelament realitzar formació en alternança?

  Sí, respectant que les jornades siguin complementàries.

 • Si la empresa decideix rescindir el contracte de formació i aprenentatge, com segueix el procés formatiu?

  En aquest cas, després d'aplicar la NOFC (Normativa d'Organització i Funcionament del Centre), si és el cas, el centre educatiu garantirà la finalització dels estudis

 • Si l'alumne figura com a demandant d'ocupació i passa a ser becari, té que realitzar alguna gestió?

  No. Els becaris es consideren desocupats que no busquen feina i no aturats en cerca de feina.

 • Tenen retenció d'IRPF els alumnes becats?

  Depèn de la quantia de la remuneració i la seva situació personal i familiar.

 • Com s'estableix la formació en alternança, quan es desenvolupa el treball en una entitat que acull voluntariat?

  L'empresa haurà de complir amb els mateixos compromisos assolits amb la resta de voluntaris de l'entitat.

 • Si un alumne té més de 30 anys pot participar en la formació dual?

  Sí. Amb qualsevol tipus de contractació que permeti la seva estada a l'empresa o en la modalidad beca.

 • Si tinc menys de 18 anys puc participar en la formació dual?

  Sí. Si bé pot haver-hi limitacions respecte al tipus d'activitat que puc desenvolupar en l'empresa.

 • Quin és el nombre mínim d'hores d'estada a l'empresa en alternança simple?

  No hi ha un mínim establert, però es considera adient que sigui superior a les hores previstes d'FCT.

 • Quin és el nombre mínim d'hores d'estada a l'empresa en formació dual?

  S'estableix que, com a mínim, el 33% del curriculum es desenvolupi en col·laboració amb l'empresa. Partint d'un cicle formatiu de 2.000 hores, desenvolupat en dos cursos acadèmics, les hores de permanència a l'empresa serien unes 970 hores.

 • La formació dual allarga la durada del cicle formatiu?

  En relació als cursos acadèmics dependrà de l'organització del cicle formatiu pactada en el conveni de col·laboració, amb cicles formatius de dos cursos i amb casos de cicles formatius de tres cursos acadèmics. En relació a les hores totals del cicle formatiu (hores al centre educatiu + hores a l'empresa), les hores resultants sobrepassaran les 2.000 tenint en compte que cada hora no realitzada al centre (certificada per l'empresa) correpon a dues hores realitzades a l'empresa.

 • L'alumne ha de rebre formació sobre riscos laborals, prèvia a la seva acollida en l'empresa?

  Abans de començar el periode d'alternança, l'alumnat haurà cursat la unitat formativa Prevenció de Riscs Laborals (del mòdul de FOL). L'empresa, en el seu pla d'acollida, oferirà a l'alumnat la informació sobre els riscos i la formació i els mitjans de protecció corresponents al lloc de treball que ocuparan.

 • Es pot acollir amb beca alumnes que no estan en situació regular a Espanya?

  L'alumnat ha d'estar matriculat al cicle formatiu i tenir el seu número identificatiu. Però sino es troba en situació regular no serà possible la seva contractació

 • Es pot fer formació dual, a la mateixa empresa on s'està contractat?

  Sí. Amb qualsevol tipus de contractació que permeti compatibilitzar el seu treball a l'empresa amb la seva estada en formació (mitjançant contracte o beca). També segons la feina que hagi desenvolupat a l'empresa podrà sol·licitar assessorement i reconeixement dels aprenentatges adquirits a l'empresa.

 • Seran "minijobs"?

  No. Els alumnes que realitzin l'alternança mitjançant la modalitat de beca, no deixaran mai de tenir la condició d'alumnes. Des del centre educatiu s'ha de fer un seguiment acurat del seus plans d'activitats.

Pujar