Contacte

El paper de les cambres

El gener de 2014 farà 20 anys de la signatura del primer conveni de col·laboració entre el Consell General de Cambres i el Departament d'Ensenyament per desenvolupar accions entorn de les pràctiques dels estudiants de Formació Professional. Mercès a aquest conveni i els que varen seguir s'ha assolit que 40.000 empreses s'hagin homologat per acollir alumnes en pràctiques i que el darrer curs 2012-2013 es fessin 14 milions d'hores de pràctiques. A més es disposa d'un dispositiu telemàtic de gestió que permet administrar tots els expedients vinculats a aquesta activitat sense un sol full de paper. Aquesta realitat és aplicable a la gestió de la Formació Professional Dual.

Es clar doncs, que les Cambres catalanes estan compromeses amb el repte de país que significa avançar en la formació professional, construint sobre la inversió que hem anat fent en els darrers deu anys de convenis amb el Departament d'Ensenyament, el nostre marc legal i el suport que ens presten les Cambres alemanyes.

Per tal de impulsar la generalització de la Formació Professional Dual, facilitant la participació de petites i mitjanes empreses, les Cambres ofereixen els serveis de:

 1. reclutament d'empreses i alumnes disposats a participar en la FP dual.
 2. homologació d'empreses i formació de tutors que participin al sistema.
 3. suport a les empreses i als centres de formació participants.
 4. sistema TIC de gestió, informació i seguiment del sistema en la seva integritat que, entre altres, permet:
  • Gestionar tots els convenis que donen cobertura legal a les pràctiques en empreses.
  • Donar accés a la gestió a tots els centres i establiments, públics i privats, presencials o a distància, de Catalunya que imparteixen aquests ensenyaments.
  • Donar accés a tots els alumnes que fan pràctiques per tal que informin sobre la seva activitat a l'empresa i així permetre el seguiment per part del centre de formació i la seva avaluació.
  • Gestió del cens d'empreses homologades per acollir alumnes en pràctiques.
  • Accés a les empreses al sistema, de manera que puguin definir el pla d'activitats de l'alumne o aprenent, fer el seguiment i valoració de l'activitat dels alumnes i opinar sobre les pràctiques i la FP en general.
  • Mòdul per incorporar al sistema la formació professional gestionada pel SOC (Certificats de professionalitat i ocupacional)
  • Gestió de la FP no presencial
  • Gestió de la mobilitat internacional dels alumnes de FP.

Pujar